Türkmenistanyň halkara gatnaşyklary

Share

Şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän Türkmenistan döwletimiz şu geçen uzak bolmadyk döwrüň dowamynda asyrlara barabar ösüş ýoluny geçdi. Jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda başlanan düýpli özgertmeler tapgyrlaýyn esasda durmuşa geçirilip, ähli ulgamlaryň hil taýdan täze derejä çykmagyna itergi berdi. Syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde täze döwre laýyk gymmatlyklaryň we ýörelgeleriň güýje girmegine esaslar döredi. Türkmenistan Garaşsyzlygyna eýe bolmakDoly oka

Doly oka