Özgerişiň aýdyň ýoly

Share

Sanly ulgam rowaçlanýar Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda, ýurdumyzda ähli pudaklar bilen bir hatarda ylym, bilim ulgamynda hem uly ösüşler gazanylýar. Ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary, häzirki zaman dünýäsiniň ösen sanly tehnologiýalaryndan kämil baş çykaryp bilýän, giň dünýägaraýyşly, sagdyn bedenli ýaşlar bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»Doly oka

Doly oka

Dolanan duýgy

Share

Çeke-çeke aýralygyň jezasyn, Bir görmäge zar bolsam-da jemalyň. Aşyk ýüregimiň diňle kelamyn, Gamgyn göwnüm galaýmandyr gugaryp, Yşkym joşdy seni görüp guwanyp.   Wadaň wepalydyr — wadaňa dönsem, Yşgyň sapalydyr — sapaňa dönsem. Kaýyl ataşlarňa müň ýanyp-sönsem, Uýalyşyň artdy:r ýüzüň tuwagyn, Yşkym joşdy seni görüp guwanyp.   Pelek gümanlarda goýsa-da gabap, Erkim synmaz asla, ynamym abat.Doly oka

Doly oka