Ýaranjaňlykmy ýa ýürekden ykrar etmek…

Share

Nukdaýnazar  Adama juda ýiti täsir edip, onuň özgermegine sebäp bolup bilýän üç zadyň biri — kitap. Bu barada nireden okandygym jikme-jik ýadymda galmasa-da, şol üç täsir ediji güýjüň biriniň kitapdygynyň müň keren mamladygyna öz tejribämde göz ýetirdim. Belki, sizem gürrüňini edýän bu kitabymyň ýazary bilen gaýybana tanyşsyňyz. Onuň tas 6 milliondan gowrak okyjynyň ünsüni çekenDoly oka

Doly oka