Türkmenistanyň halkara başlangyçlary

Share

Halkymyz ata-baba daşky dünýä, tebigat bilen sazlaşykly gatnaşykda ýaşap gelipdir. Tebigat bilen adam aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şol baglanyşygyň dowam etmegi üçin hem dünýäde daşky gurşawy, biologiki köpdürlüligi, ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak, tebigy serişdelerden aýawly peýdalanmak, ekologiki howpsuzlygy üpjün etmek esasy wezipeler bolup durýar. 1972-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 27-nji sessiýasynda DaşkyDoly oka

Doly oka