Netijeleri görmek üçin Enter basyň, Bes etmek üçin esc düwmesine basyň.

Syýasat

Oljas Süleýmanow gazak ýazyjysynyň sözlän sözi.

Adam milletiň nusgasydygyny aýdyp bolar. *** Tutuş bir halka her birimiz tarapyndan baha berilýär, Abaý (Ibrahim) Kunanbaýew gazak ýazyjysynyň aforizmleri. Kim gahar bilen gygyrsa, zyýany ýok. Gahar bilen dymýan adamdan gorkuň. *** Erki ösdürip ýetişdirmek, aňy goraýan ýaragdyr. *** Kakaňyzyň ogluny söýmäň, adamyň oglydygyna buýsan. *** Sungat durmuş hakykaty bilen birleşdirilende dogrydyr *** Ýalta hemişeDoly oka

Doly oka

Möhüm meselelere garaldy

(Maglumat çeşmesi: TDH) 30-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny has-da ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.BabaýewDoly oka

Doly oka