Netijeleri görmek üçin Enter basyň, Bes etmek üçin esc düwmesine basyň.

Sanly ulgam

Sanly ulgam

Ykdysady ösüşiň möhüm ugry

Häzirki döwürde jemgyýetiň maglumat giňişligine, sanly ulgama goşulyşmagy ýokary ösüşe eýe bolýar. Jemgyýetçilik ösüşlerini häsiýetlendirmek, ýaýbaňlandyrmak, şöhlelendirmek, has takygy, habarly bolmak üçin Günbatarda dörän «maglumatlar jemgyýeti» düşünjesi ulanylýar. Häzirki wagtda adamzadyň durmuşyny el telefonsyz, telewizorsyz, radiosyz, Internetsiz göz öňüne getirmek mümkin däldir. Biziň ýaşaýan döwrümiz — sanly ulgamlaryň, maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalarynyň, ykjam aragatnaşyk enjamlarynyň,Doly oka

Doly oka

Ýaşlar barada alada

Sanly ulgam rowaçlanýar Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda, ýurdumyzda türkmen ýaşlarynyň döwrebap bilim almagy, häzirki zaman dünýäsiniň ösen sanly tehnologiýalaryna erk edip bilýän, ukyp-başarnykly, giň dünýägaraýyşly, sagdyn begenli adamly bolup ýetişmekleri üçin zerur bolam ähli mümkinçilikler we şertler döredilýär. Ýaşlar barada alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Mähriban Arkadagymyzyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyňDoly oka

Doly oka