Netijeleri görmek üçin Enter basyň, Bes etmek üçin esc düwmesine basyň.

Sagdyn Durmuş

Sport

Ýaýanym — ýagşylyga dowam

Asyl köklerini gadymdan alyp gaýdýan halkymyzyň müňýyllyklaryň jümmüşini boýlaýan buýsançly taryhy, özboluşly medeniýeti we ajaýyp öwrümli sungaty milli gymmatlyklarymyzyň jemi bolup, ýere çuň kök uran daragt deýin pür-pudak ýaýradyp, biziň günlerimizde has-da ýagty şöhle saçýar. Ene-mamalarymyz, özleri bilen gürrüňdeş bolanymyzda ýa-da haýsydyr bir zady öwreden wagty gadymdan gözbaş alyp gaýdýan milli ýörelgelerimize, edim-gylymlarymyza ýüzlenýärler. OlardanDoly oka

Doly oka