Netijeleri görmek üçin Enter basyň, Bes etmek üçin esc düwmesine basyň.

Oljas Süleýmanow gazak ýazyjysynyň sözlän sözi.

Share

Adam milletiň nusgasydygyny aýdyp bolar.
***
Tutuş bir halka her birimiz tarapyndan baha berilýär,

Abaý (Ibrahim) Kunanbaýew gazak ýazyjysynyň aforizmleri.

Kim gahar bilen gygyrsa, zyýany ýok.
Gahar bilen dymýan adamdan gorkuň.
***
Erki ösdürip ýetişdirmek, aňy goraýan ýaragdyr.
***
Kakaňyzyň ogluny söýmäň, adamyň oglydygyna buýsan.
***
Sungat durmuş hakykaty bilen birleşdirilende dogrydyr
***
Ýalta hemişe ikiýüzli we ýaranjaň bolýar,
***
Boş ýaşlyk betbagtlykdyr.
***
Mynasyp, köp zat islese-de, az zat bilen kanagatlanýar,
Kemakyl biri, köp bolanda-da bagtsyz.

Gazak halkynyň nakyllary

Watanyň ýylylygy, otdan hem ýylydyr.
***
Bir ýerde altyn köp, şonda-da, Altynsyz watan has gymmat.
***
Sogan näçe ajam bolsa bal ýaly, egerde watanyňda ösýän bolsa.
***
Garynja uzyn bolmasa-da, olam höwürtgesini hem goraýar.
***
Hemmeler üçin dogduk toprak, jennet.