Netijeleri görmek üçin Enter basyň, Bes etmek üçin esc düwmesine basyň.

Medeniýet

Edebiýat

«Nar agajy» heňiniň täsin ykbaly

Halkymyzda gadym döwürlerden dowam edip gelýän «Nar agajy» diýen meşhur heň bar. Oňa ata-babalarymyz, esasan: Galanyň düýbünde bir gawun iýdim, Etini iýdim-de, paçagny goýdum… — diýen setirler bilen başlanýan ýazary näbelli şygyr eserini aýdym edip hiňlenipdirler. «Nar agajy», sungaty öwreniş ylymlaryň doktory Şahym Gullyýewiň belleýşi ýaly, liriki aýdymlar toparyna degişli edilýär. Ýöne onuň saz heňiniňDoly oka

Doly oka

Ýewropada koronowirusa garşy sanjym alanlar keselden sagalan adamlardan köpelýär

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň  ýaşaýjylarynyň arasynda koronowirusa garşy sanjym alanlaryň sany keselläp sagalan adamlardan köpelýär. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Bellenilişi ýaly, Ýewropada COVID-19 ýokanjy bilen näsaglamanyň ilkinji gezek hasaba alnany bäri 500-e golaý gün geçdi. Maglumatlara görä, şol wagt aralygynda Ýewropanyň umumy ilatynyň 5,5 göterimi koronowirus ýokanjy bilenDoly oka

Doly oka