Netijeleri görmek üçin Enter basyň, Bes etmek üçin esc düwmesine basyň.

Ilkinji kompýuter

Share

Häzirki zaman dünýäsinde üstünlikli ornaşdyrylýan sanly dolandyryş ulgamynyň esasy gurallarynyň biri bolan kompýuter ilkinji gezek nirede, kim tarapyndan döredildikä?

Ol ilkinji gezek 1946-njy ýylyň 14-nji fewralynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, alym Jon Mokli tarapyndan ENIAC diýen at bilen döredilipdir. Agramy 30 tonna barabar bolan bu ilkinji kompýuter çyralaryň 18 müňüsini özünde jemläpdir.

Kompýuteriň bu ilkinji modeliniň tizligi bir sekuntda 5 müň amaly ýerine ýetirmäge ukyply eken. Ol şu kuwwatlygy bilen 9 ýyllap  hyzmat edipdir.