Netijeleri görmek üçin Enter basyň, Bes etmek üçin esc düwmesine basyň.

Dünýä täzelikleri

Dünýäde iň uzyn adam

Ginnesiň Rekordlar kitabynda berilýän maglumatlara laýyklykda, häzirki wagtda dünýäde iň uzyn adam türk fermeri Soltan Kösendir. Ol 1982-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Mardinde doglupdyr. Onuň boýy 2 metr 51 santimetr. Dabanynyň boýy 36 santimetre ýetýär. Soltan Köseniň dabanynyň uzynlygy 1982-nji ýylda Parižde doglan, Marokkada ýaşaýan Brahim Takiolahyňkydan iki santimetr gysgadyr. Brahimiň dabanynyň uzynlygy 38,1 santimetr diýlipDoly oka

Doly oka

Ýewropada koronowirusa garşy sanjym alanlar keselden sagalan adamlardan köpelýär

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň  ýaşaýjylarynyň arasynda koronowirusa garşy sanjym alanlaryň sany keselläp sagalan adamlardan köpelýär. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Bellenilişi ýaly, Ýewropada COVID-19 ýokanjy bilen näsaglamanyň ilkinji gezek hasaba alnany bäri 500-e golaý gün geçdi. Maglumatlara görä, şol wagt aralygynda Ýewropanyň umumy ilatynyň 5,5 göterimi koronowirus ýokanjy bilenDoly oka

Doly oka

COVID-19-a garşy waksinalaryň önümçilik syryny aradan aýyrmak teklip edildi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Gebreýesus tarapyndan birnäçe wagt bäri adatdan daşary ýagdaýlarda synaglardan geçirilen COVID-19-a garşy öňüni alyş sanjymlarynyň peýdalanmagyna degişli patent talapnamalaryny aradan aýyrmak boýunça teklip öňe sürülýär. Tedros Gebreýesusyň bellemegine görä, köp wagty talap edýän bu resminamalaryň aradan aýrylmagy sanjymlaryň önümçiligini ýokarlandyrmaga we ilaty sanjymlaşdyrmak işleriniň ýokary depgine eýe bolmagynaDoly oka

Doly oka

Ilkinji kompýuter

Häzirki zaman dünýäsinde üstünlikli ornaşdyrylýan sanly dolandyryş ulgamynyň esasy gurallarynyň biri bolan kompýuter ilkinji gezek nirede, kim tarapyndan döredildikä? Ol ilkinji gezek 1946-njy ýylyň 14-nji fewralynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, alym Jon Mokli tarapyndan ENIAC diýen at bilen döredilipdir. Agramy 30 tonna barabar bolan bu ilkinji kompýuter çyralaryň 18 müňüsini özünde jemläpdir. Kompýuteriň bu ilkinji modeliniňDoly oka

Doly oka