Toý-baýramly günleriň beýany

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 25-nji maýda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde «Soňky jaň» dabaralary geçirildi. Bu ajaýyp baýram «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy hem-de Aşgabadyň 140 ýyllygy bellenilýän ýylda uçurymlaryň onlarça müňüsi üçin ýatdan çykmajak waka öwrüldi. Her bir adamyň durmuşynda mekdep bilen hoşlaşyk pursady tolgundyryjy duýgularDoly oka

Doly oka

Özara bähbitli hyzmatdaşlygyň geljegi

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH)   12-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimiuhamedow ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna daşary ýurt maýalaryny çekmek boýunça halkara foruma gatnaşmak üçin Aşgabada gelen Azerbaýjan Respublikasynyň Döwlet nebit kompaniýasynyň (SOCAR) ýolbaşçysy Rownag Abdullaýewi kabul etdi. Hormatly Prezidentimiz dostlukly ýurduň Baştutanyna iň gowy arzuwlaryny aýdyp, ýakyn goňşulary bilen hoşniýetli gatnaşyklara hemişe sarpa goýup gelen Türkmenistanyň geljekdeDoly oka

Doly oka

Ýurdumyza Hytaýyň «CoronaVac» sanjymy getirildi

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 9-njy maýda COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan «CoronaVac» waksinasynyň uly tapgyry Türkmenistana getirildi. Dünýäniň ençeme ýurtlarynda geçirilen kliniki barlaglaryň netijesinde, bu waksina özüniň ýokary netijeliligini we howpsuzdygyny subut etdi. Ýurdumyzda dürli görnüşli, ilkinji nobatda, ýokanç keselleri öňünden duýdurmak boýunça arassaçylyk, düşündiriş işleri yzygiderli geçirilýär. Koronawirus pandemiýasyDoly oka

Doly oka

Kinosazlar dünýäsi

Share

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynda Estrada sungaty kafedrasynyň guramagynda hünär hepdeligi geçirildi. Hepdeligiň açylyş dabarasynda ýokary okuw mekdebiniň Estrada sungaty kafedrasynyň orkestriniň, hor toparynyň we aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeklerinde, «Kinozsazlar dünýäsi» atly konsert guraldy. Orkestriň çeper ýolbaşçysy we dirižýory Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijisi, uly mugallym Maýsa Mämmetjumaýewanyň dirižýorlyk etmeginde, meşhur kinofilmleriň sazlaryDoly oka

Doly oka

Bir dünýä…

Share

(oýlanma) Men bir dünýä döretdim… süňňünden jennetiň ysy bark urýar, göreçlerinden ylham ruhy möwç alýar, ýylgyryşyndan ýaşaýyş görklenýär, süýjüligi kalbyňy eredýär. Onda özgä ýer ýok, diňe men hem ol. Men bir dünýä döretdim… dünýä içre duýgulary zyýada. Onda ynsanyň iň ýakymly duýgularynyň dostlugy sürýär şalyk. Ol geldi-de bal günüme batyrdy, söýgä ýene bir nukdaý bilenDoly oka

Doly oka

tmyurthabar.com websaýty

Share

tmyurthabar.com websaýty Häzirki zaman dünýäsinde habarlylyk, möhüm maglamatlara dessin we ýokary hilli elýeterlilik ösüşlere, özgerişlere ýetmegiň iň wajyp çygyrlarynyň biridir. Häzirki döwrüň adamlary dünýäniň islendik künjeginde ýaýbaňlanýan syýasy-jemgyýetçilik, medeni-ykdysady wakalar, täze ylmy oýlap tapyşlar, täze dörän bazarlar, harytlar, kino, teatr, çeper edebiýat eserleri barada birnäçe sekundyň dowamynda habarly bolup bilýärler. Bu işde Internet ulgamyna daýanýanDoly oka

Doly oka

Ilkinji gezek goşa toý

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 25-nji aprelde Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy we Türkmen alabaýynyň baýramy ilkinji gezek bilelikde bellenildi. Irden Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklarynyň 7-si guraldy. Bu ýerde ählumumy ruhubelentlik we baýramçylyk ýagdaýy höküm sürdi. Toplumyň çägine barýan ýoluň ugrunda ahalteke bedewleriniň ajaýyp gözelligini beýan edýän şekillendiriş we amaly-haşam sungaty eserleriniň, fotosuratlaryňDoly oka

Doly oka

Ýaranjaňlykmy ýa ýürekden ykrar etmek…

Share

Nukdaýnazar  Adama juda ýiti täsir edip, onuň özgermegine sebäp bolup bilýän üç zadyň biri — kitap. Bu barada nireden okandygym jikme-jik ýadymda galmasa-da, şol üç täsir ediji güýjüň biriniň kitapdygynyň müň keren mamladygyna öz tejribämde göz ýetirdim. Belki, sizem gürrüňini edýän bu kitabymyň ýazary bilen gaýybana tanyşsyňyz. Onuň tas 6 milliondan gowrak okyjynyň ünsüni çekenDoly oka

Doly oka

tmyurthabar.com

Share

Dünýä habarlary, žurnalistikanyň inçe tilsimleri, makalaňyzy ýerleşdirmek mümkinçiligi tmyurthabar.com-da.   Новости мира, тонкости журналистики, возможность разместить собственную статью… Всё это в tmyurthabar.com    

Doly oka

Sen gözümiň agy bilen garasy

Share

Sen gözümiň agy bilen garasy Sen gözümiň agy bilen garasy, Biri gara,         biri akdan — alaja. Hemra bolduň,         görüp jahan gyrasyn, Sallançakda üwrelemde balaja.   Soň bilemde töweregim garanyp, Gözüm düşdi gara bilen aga meň. Gök asmany gara bulut bürenip, Torgaýlanyp ýagýan akja gara meň.   ÝeneDoly oka

Doly oka