Oljas Süleýmanow gazak ýazyjysynyň sözlän sözi.

Share

Adam milletiň nusgasydygyny aýdyp bolar. *** Tutuş bir halka her birimiz tarapyndan baha berilýär, Abaý (Ibrahim) Kunanbaýew gazak ýazyjysynyň aforizmleri. Kim gahar bilen gygyrsa, zyýany ýok. Gahar bilen dymýan adamdan gorkuň. *** Erki ösdürip ýetişdirmek, aňy goraýan ýaragdyr. *** Kakaňyzyň ogluny söýmäň, adamyň oglydygyna buýsan. *** Sungat durmuş hakykaty bilen birleşdirilende dogrydyr *** Ýalta hemişeDoly oka

Doly oka

Möhüm meselelere garaldy

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 30-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny has-da ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.BabaýewDoly oka

Doly oka

Telefon arkaly söhbetdeşlikler

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH)  26-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Dostlukly döwletiň Baştutany hormatly Prezidenimiziň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly ýene-de bir ýola gynanç sözlerini beýan etdi. Milli Liderimiz, öz nobatynda, agyr ýitgi — kyblasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly bildiren gynanjy üçin russiýalyDoly oka

Doly oka

Geljegi uly pudak

Share

Syýahatçylyk milli ykdysadyýetiň möhüm pudagydyr. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda dünýä nusgalyk işler alnyp barylýar. Dünýä tejribesinde syýahatçylyk pudagyna berilýän üns döwletleriň halkara gatnaşyklarynyň, ykdysadyýetiniň ösmeginiň esasy gurallarynyň biri hökmünde görkezilýär. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistan syýahatçylygyň ähli ugurlary boýunça ägirt uly mümkinçilikleri bar bolan döwletdir. Ýurdumyz häzirki wagtda dynç alyş, sagaldyş, ekologiýa, sport, işewürlik, taryhy-medeni syýahatçylykDoly oka

Doly oka

Täze düzümleýin desgalaryň açylyşy

Share

25-nji aprelde ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ilkinji gezek bilelikde bellenilip geçilýän Türkmen bedewiniň milli baýramynyň we Türkmen alabaýynyň baýramynyň çäklerinde Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasyna degişli bolan düzümleýin deshalaryň açylyş dabaralary boldy. Irdenki Halkara ahalteke atçylyk toplumynda geçirilen baýramçylyk at çapyşyklarynyň we baýramçylyga gabatlanyp geçirilen bäsleşikleriň ýeňijileriniň sylaglanyş dabarasynyň yzysüre Halkara «Türkmen alabaý itleri»Doly oka

Doly oka

Milli gymmatlyklara sarpa

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) Daşoguz welaýatynyň S. A. Nyýazow adyndaky etrabynyň «Adalat» geňeşliginiň çäginde 75 orunlyk Türkmen alabaý itleriniň tohumçylyk merkezi açyldy. Merkeziň açylyşyna we işine sanly wideoaragatnaşyk arkaly guralan teleköpri arkaly Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedow ak pata berdi. Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen, halkymyzyň asyrlaryň, müňýyllyklaryň dowamynda türkmen alabaý itleriniň tohum arassalygynyDoly oka

Doly oka

Ilkinji gezek goşa toý

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 25-nji aprelde Türkmenistanda Türkmen bedewiniň milli baýramy we Türkmen alabaýynyň baýramy ilkinji gezek bilelikde bellenildi. Irden Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklarynyň 7-si guraldy. Bu ýerde ählumumy ruhubelentlik we baýramçylyk ýagdaýy höküm sürdi. Toplumyň çägine barýan ýoluň ugrunda ahalteke bedewleriniň ajaýyp gözelligini beýan edýän şekillendiriş we amaly-haşam sungaty eserleriniň, fotosuratlaryňDoly oka

Doly oka

Türkmenistanyň halkara gatnaşyklary

Share

Şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän Türkmenistan döwletimiz şu geçen uzak bolmadyk döwrüň dowamynda asyrlara barabar ösüş ýoluny geçdi. Jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda başlanan düýpli özgertmeler tapgyrlaýyn esasda durmuşa geçirilip, ähli ulgamlaryň hil taýdan täze derejä çykmagyna itergi berdi. Syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde täze döwre laýyk gymmatlyklaryň we ýörelgeleriň güýje girmegine esaslar döredi. Türkmenistan Garaşsyzlygyna eýe bolmakDoly oka

Doly oka

Türkmenistanyň halkara başlangyçlary

Share

Halkymyz ata-baba daşky dünýä, tebigat bilen sazlaşykly gatnaşykda ýaşap gelipdir. Tebigat bilen adam aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şol baglanyşygyň dowam etmegi üçin hem dünýäde daşky gurşawy, biologiki köpdürlüligi, ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak, tebigy serişdelerden aýawly peýdalanmak, ekologiki howpsuzlygy üpjün etmek esasy wezipeler bolup durýar. 1972-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 27-nji sessiýasynda DaşkyDoly oka

Doly oka

Türkmenistanyň halkara gatnaşyklary

Share

Şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän Türkmenistan döwletimiz şu geçen uzak bolmadyk döwrüň dowamynda asyrlara barabar ösüş ýoluny geçdi. Jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda başlanan düýpli özgertmeler tapgyrlaýyn esasda durmuşa geçirilip, ähli ulgamlaryň hil taýdan täze derejä çykmagyna itergi berdi. Syýasatda, ykdysadyýetde, medeniýetde täze döwre laýyk gymmatlyklaryň we ýörelgeleriň güýje girmegine esaslar döredi. Türkmenistan Garaşsyzlygyna eýe bolmakDoly oka

Doly oka