«Aşgabat-sitiniň» gurluşygyna badalga berdi, täze ýaşaýyş toplumy açyldy

Share

25-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak we iki gatly täze ýaşaýyş jaýlaryny ulanmaga bermek boýunça guralan dabaralara gatnaşdy. Şeýle hem şol gün bellenilýän goşa baýramyň hormatyna Aşgabadyň ýollaryna «Hyundai All New Super Aero City» kysymly täze awtobuslaryň köpDoly oka

Doly oka

Telefon arkaly söhbetdeşlikler

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Goňşy döwletleriň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, birek-biregi ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan aýyň tamamlanmagy hem-de Oraza baýramy bilen gutladylar. Rehimdarlyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, päk ahlaklylyk ýaly umumadamzat ruhy gymmatlyklarynyň nyşany bolan bu ajaýyp baýramyň iki ýurduň weDoly oka

Doly oka

Ilkinji kompýuter

Share

Häzirki zaman dünýäsinde üstünlikli ornaşdyrylýan sanly dolandyryş ulgamynyň esasy gurallarynyň biri bolan kompýuter ilkinji gezek nirede, kim tarapyndan döredildikä? Ol ilkinji gezek 1946-njy ýylyň 14-nji fewralynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, alym Jon Mokli tarapyndan ENIAC diýen at bilen döredilipdir. Agramy 30 tonna barabar bolan bu ilkinji kompýuter çyralaryň 18 müňüsini özünde jemläpdir. Kompýuteriň bu ilkinji modeliniňDoly oka

Doly oka

Türk­men-öz­bek dost­lu­gy

Share

(Mag­lu­mat çeş­me­si: TDH) 30-njy ap­rel­de paý­tag­ty­myz­da­ky Mas­la­hat köş­gün­de «Hor­mat­ly Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si — ne­sil­le­re gö­rel­de» di­ýen at bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di. Mas­la­ha­ta Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy, Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň kä­bir orun­ba­sar­la­ry, pu­dak­la­ýyn dü­züm­le­riň, sy­ýa­sy par­ti­ýa­la­ryň we jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry, dö­re­di­ji­lik in­tel­li­gen­si­ýa­sy­nyň, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri, paý­tag­ty­myz­da­ky ýo­ka­ryDoly oka

Doly oka

Telefon arkaly söhbetdeşlik

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 30-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň başynda dostlukly ýurduň Baştutany Türkmenistanyň Prezidentiniň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly, çuňňur gynanç bildirip, tüýs ýürekden duýgudaşlyk sözlerini ýene-de bir ýola beýan etdi hem-de şu agyr günlerde türkmen Liderine, maşgala agzalarynaDoly oka

Doly oka

Möhüm meselelere garaldy

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 30-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşyna degişli wajyp meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy, milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklaryny has-da ösdürmäge gönükdirilen resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.BabaýewDoly oka

Doly oka

Agzaçar sadakasy berildi

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH)  29-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gypjakda ýerleşýän Baş metjitde agzaçar sadakasyny berdi. Oňa paýtagtymyza gelen Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem gatnaşdy. Türkmenistanyň Prezidentiniň «Oguz han» köşkler toplumynda geçirilen gepleşikleriň barşynda, hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, asyrlaryň jümmüşinden gözbaş alýan türkmen-özbek gatnaşyklary hakyky dost-doganlyga hem-de ata-babalarymyzyň parasatly wesýetlerini dowam etdirýän halklarymyzyň köpasyrlyk hoşniýetli goňşuçylykDoly oka

Doly oka

Döwlet ähmiýetli meselelere garaldy

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH)   26-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň baş şäherini we sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça maksatnamadan gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirilişi, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de öňde boljak şanly senelere görülýänDoly oka

Doly oka

Telefon arkaly söhbetdeşlikler

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH)  26-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň hem-de Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Dostlukly döwletiň Baştutany hormatly Prezidenimiziň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly ýene-de bir ýola gynanç sözlerini beýan etdi. Milli Liderimiz, öz nobatynda, agyr ýitgi — kyblasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly bildiren gynanjy üçin russiýalyDoly oka

Doly oka

Türkmenistanyň halkara başlangyçlary

Share

Halkymyz ata-baba daşky dünýä, tebigat bilen sazlaşykly gatnaşykda ýaşap gelipdir. Tebigat bilen adam aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şol baglanyşygyň dowam etmegi üçin hem dünýäde daşky gurşawy, biologiki köpdürlüligi, ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak, tebigy serişdelerden aýawly peýdalanmak, ekologiki howpsuzlygy üpjün etmek esasy wezipeler bolup durýar. 1972-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 27-nji sessiýasynda DaşkyDoly oka

Doly oka