Oljas Süleýmanow gazak ýazyjysynyň sözlän sözi.

Share

Adam milletiň nusgasydygyny aýdyp bolar. *** Tutuş bir halka her birimiz tarapyndan baha berilýär, Abaý (Ibrahim) Kunanbaýew gazak ýazyjysynyň aforizmleri. Kim gahar bilen gygyrsa, zyýany ýok. Gahar bilen dymýan adamdan gorkuň. *** Erki ösdürip ýetişdirmek, aňy goraýan ýaragdyr. *** Kakaňyzyň ogluny söýmäň, adamyň oglydygyna buýsan. *** Sungat durmuş hakykaty bilen birleşdirilende dogrydyr *** Ýalta hemişeDoly oka

Doly oka

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň ýokary derejeli forumynda çykyş etdi

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 25-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Gazylyp alynýan pudaklar durnukly ösüşiň hereketlendirijisidir» diýen ugur bilen geçirilen ýokary derejeli ählumumy «tegelek stoluň» başyndaky maslahata gatnaşdy. Onlaýn görnüşindäki maslahaty Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş geçirdi. Oňyn bitaraplyk, parahatçylyksöýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistan BMG bilenDoly oka

Doly oka

Telefon arkaly söhbetdeşlikler

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Goňşy döwletleriň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, birek-biregi ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan aýyň tamamlanmagy hem-de Oraza baýramy bilen gutladylar. Rehimdarlyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, päk ahlaklylyk ýaly umumadamzat ruhy gymmatlyklarynyň nyşany bolan bu ajaýyp baýramyň iki ýurduň weDoly oka

Doly oka

Ösüşlere goşant

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak barada başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirýän adamlaryň ählisi gatnaşyp biler. Ekologik abadançylyk barada alada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Her bir türkmenistanlynyň saglygyny, doly bahaly we bagtyýar durmuşynyDoly oka

Doly oka

Strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 9-njy maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Hytaý Halk Respublikasynyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar duşuşygyň barşynda ýokary derejede geçirilen gepleşikler wagtynda gazanylan ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi bilen baglanyşykly meseleleriň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar sebit hem-de ählumumy derejede parahatçylygyň, durnuklylygyň, howpsuzlygyň pugtalandyrylmagynaDoly oka

Doly oka

Tanyşdyryş dabarasy

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) Hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly täze kitabyny ýazyp tamamlandygyny aýtdy. Şu mynasybetli, 8-nji maýda döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça paýtagtymyzyň gözel künjekleriniň birinde ýerleşen «Ak şäherim Aşgabat» binasynyň ýanynda Gurluşyk we senagat toplumynyň, Aşgabat şäheriniň häkimliginiň guramagynda, hormatly Prezidentimiziň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy geçirildi. ÇykyşlardaDoly oka

Doly oka

Ýurdumyza Hytaýyň «CoronaVac» sanjymy getirildi

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 9-njy maýda COVID-19 ýiti ýokanç keseline garşy Hytaýyň «Sinovac» kompaniýasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan «CoronaVac» waksinasynyň uly tapgyry Türkmenistana getirildi. Dünýäniň ençeme ýurtlarynda geçirilen kliniki barlaglaryň netijesinde, bu waksina özüniň ýokary netijeliligini we howpsuzdygyny subut etdi. Ýurdumyzda dürli görnüşli, ilkinji nobatda, ýokanç keselleri öňünden duýdurmak boýunça arassaçylyk, düşündiriş işleri yzygiderli geçirilýär. Koronawirus pandemiýasyDoly oka

Doly oka

Täze neşir

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda faşizme garşy söweşlerde gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllyk baýramynyň öň ýanynda «Hatyra» kitabynyň birinji tomunyň gaýtadan işlenen ikinji neşiri çapdan çykdy. Bu neşir Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň esgerlerine bagyşlanýar. Bu taryhy-resminamalaýyn iş Beýik Watançylyk urşunda gahrymanlarça wepat bolan, dereksiz ýiten esgerleriň we serkerdeleriň edermenligine bagyşlanýar.Doly oka

Doly oka

Türk­men-öz­bek dost­lu­gy

Share

(Mag­lu­mat çeş­me­si: TDH) 30-njy ap­rel­de paý­tag­ty­myz­da­ky Mas­la­hat köş­gün­de «Hor­mat­ly Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si — ne­sil­le­re gö­rel­de» di­ýen at bi­len mas­la­hat ge­çi­ril­di. Mas­la­ha­ta Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li Ge­ňe­şi­niň Mej­li­si­niň Baş­ly­gy, Mil­li Ge­ňe­şiň Halk Mas­la­ha­ty­nyň Baş­ly­gy­nyň orun­ba­sa­ry, Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň Baş­ly­gy­nyň kä­bir orun­ba­sar­la­ry, pu­dak­la­ýyn dü­züm­le­riň, sy­ýa­sy par­ti­ýa­la­ryň we jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň ýol­baş­çy­la­ry, dö­re­di­ji­lik in­tel­li­gen­si­ýa­sy­nyň, köp­çü­lik­le­ýin ha­bar be­riş se­riş­de­le­ri­niň we­kil­le­ri, paý­tag­ty­myz­da­ky ýo­ka­ryDoly oka

Doly oka

Telefon arkaly söhbetdeşlik

Share

(Maglumat çeşmesi: TDH) 30-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň başynda dostlukly ýurduň Baştutany Türkmenistanyň Prezidentiniň kakasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly, çuňňur gynanç bildirip, tüýs ýürekden duýgudaşlyk sözlerini ýene-de bir ýola beýan etdi hem-de şu agyr günlerde türkmen Liderine, maşgala agzalarynaDoly oka

Doly oka