Dünýäde iň uzyn adam

Share

Ginnesiň Rekordlar kitabynda berilýän maglumatlara laýyklykda, häzirki wagtda dünýäde iň uzyn adam türk fermeri Soltan Kösendir. Ol 1982-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Mardinde doglupdyr. Onuň boýy 2 metr 51 santimetr. Dabanynyň boýy 36 santimetre ýetýär. Soltan Köseniň dabanynyň uzynlygy 1982-nji ýylda Parižde doglan, Marokkada ýaşaýan Brahim Takiolahyňkydan iki santimetr gysgadyr. Brahimiň dabanynyň uzynlygy 38,1 santimetr diýlipDoly oka

Doly oka

Ýewropada koronowirusa garşy sanjym alanlar keselden sagalan adamlardan köpelýär

Share

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitiniň  ýaşaýjylarynyň arasynda koronowirusa garşy sanjym alanlaryň sany keselläp sagalan adamlardan köpelýär. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Bellenilişi ýaly, Ýewropada COVID-19 ýokanjy bilen näsaglamanyň ilkinji gezek hasaba alnany bäri 500-e golaý gün geçdi. Maglumatlara görä, şol wagt aralygynda Ýewropanyň umumy ilatynyň 5,5 göterimi koronowirus ýokanjy bilenDoly oka

Doly oka

COVID-19-a garşy waksinalaryň önümçilik syryny aradan aýyrmak teklip edildi

Share

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň baş direktory Tedros Gebreýesus tarapyndan birnäçe wagt bäri adatdan daşary ýagdaýlarda synaglardan geçirilen COVID-19-a garşy öňüni alyş sanjymlarynyň peýdalanmagyna degişli patent talapnamalaryny aradan aýyrmak boýunça teklip öňe sürülýär. Tedros Gebreýesusyň bellemegine görä, köp wagty talap edýän bu resminamalaryň aradan aýrylmagy sanjymlaryň önümçiligini ýokarlandyrmaga we ilaty sanjymlaşdyrmak işleriniň ýokary depgine eýe bolmagynaDoly oka

Doly oka

Ilkinji kompýuter

Share

Häzirki zaman dünýäsinde üstünlikli ornaşdyrylýan sanly dolandyryş ulgamynyň esasy gurallarynyň biri bolan kompýuter ilkinji gezek nirede, kim tarapyndan döredildikä? Ol ilkinji gezek 1946-njy ýylyň 14-nji fewralynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, alym Jon Mokli tarapyndan ENIAC diýen at bilen döredilipdir. Agramy 30 tonna barabar bolan bu ilkinji kompýuter çyralaryň 18 müňüsini özünde jemläpdir. Kompýuteriň bu ilkinji modeliniňDoly oka

Doly oka

Haşal otlary ýok edýän robot

Share

Carbon Robotics amerikan kompaniýasy lazer ulgamy bilen enjamlaşryrylan, öz-özüni dolandyrýan ulagy işläp taýýarlady. Bu barada NewAtlas habar berýär. Agramy dört tonnadan hem geçýän dört tigirli bu robotyň bortunda superkompýuteri bardyr. Ol gysga wagtda haşal otlary tanaýar we olary 150 Wt lazer şöhlesi bilen ýok etmek barada buýruk berýär. Enjam kompýuter görejiniň we lazeriň özara utgaşmasyndanDoly oka

Doly oka

MyZeil söwda merkezi

Share

Germaniýanyň Frankfurt şäherine gelip, MyZeil söwda merkezini  görmän gitmek asla mümkin däldir. MyZeil söwda merkeziniň binagärlik gurluşy ony ilkinji gezek görýän adamda seretdigiň ýuwdar diýen pikiri döredýär. Söwda merkeziniň binasynyň umumy tutýan meýdany 77 müň inedördil metrdir.  Ol 6 gatdan ybarat. Onuň içinde söwda öýleri, çagalar üçin dynç alyş meýdançasy, naharhanalar, fitnes zaly ýerleşýär.

Doly oka

Aýna köpri

Share

Hytaý dagyndaky aýna köpri Týamen diyip atlandyrylýar. Onuň beýikligi 1430 metr. Bu ýoldan geçmek ruhdan düşen adamlaryň has batyr bolmagy üçin gowy synagdyr. Çünki ýoldan geçip görmek islegi her bir adamda oýanýar. Bu täsin ýer syýahatçylar üçin niýetlenen atraksiýon hökmünde milli tokaý goraghanasy bolan Çikanozasiýada ýerleşýär. Bu daş sütünleri Awatar filmindäki Pandora adasynda uçýan ýeriňDoly oka

Doly oka

Gülgüne reňkli dag

Share

Häzirki wagtda ol müňlerçe syýahatçynyň ünsüni özüne çekýän we görmegi arzuw edýän iň ajaýyp ýerleriniň biridir. Dürli reňkler bilen utgaşan şeýle ajaýyp daga meňzeş ýer başga hiç ýerde gabat gelmeýär. Bu dag Günüň şöhlesine görä älemgoşar ýaly dürli reňke girýär. Onuň bu ýagdaýy deňiz tolkunyna meňzeýär. Geologlar bu dagyň üýtgeşikligini has öňräkden ýüze çykarypdyrlar. DagyňDoly oka

Doly oka

Pyýadalar üçin ýodajyk

Share

Hytaý halk Respublikasynyň Çunsin şäherinde pyýadalar üçin täsin  ýodajyk döredildi. Onuň haýran galdyryjy täsinligi ýodajygyň 2 bölekden ybaratdygydyr. Ýodajygyň bir tarapynda telefon şekili goýlan, beýleki tarapynda telefony ulanmak gadagan diýen şekil bar. Bu ýodajygyň birinji çyzygynyň telefon ulanýanlar (ýolda telefonda gürleşýänler) üçin, ikinji çyzygyň telefon ulanmaýan pyýadalar üçin niýetlenilendigini aňladýa. Bu çyzykly ýodajyk günuzyn kellesiniDoly oka

Doly oka