«Aşgabat-sitiniň» gurluşygyna badalga berdi, täze ýaşaýyş toplumy açyldy

25-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş...
Read More
«Aşgabat-sitiniň» gurluşygyna badalga berdi, täze ýaşaýyş toplumy açyldy

Telefon arkaly söhbetdeşlikler

(Maglumat çeşmesi: TDH) 13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy....
Read More
Telefon arkaly söhbetdeşlikler

Ilkinji kompýuter

Häzirki zaman dünýäsinde üstünlikli ornaşdyrylýan sanly dolandyryş ulgamynyň esasy gurallarynyň biri bolan kompýuter ilkinji gezek nirede, kim tarapyndan döredildikä? Ol...
Read More
Ilkinji kompýuter

Türk­men-öz­bek dost­lu­gy

(Mag­lu­mat çeş­me­si: TDH) 30-njy ap­rel­de paý­tag­ty­myz­da­ky Mas­la­hat köş­gün­de «Hor­mat­ly Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň döw­let­li­lik ýö­rel­ge­si — ne­sil­le­re gö­rel­de» di­ýen at bi­len mas­la­hat...
Read More
Türk­men-öz­bek dost­lu­gy

Telefon arkaly söhbetdeşlik

(Maglumat çeşmesi: TDH) 30-njy aprelde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly...
Read More
Telefon arkaly söhbetdeşlik

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň ýokary derejeli forumynda çykyş etdi

(Maglumat çeşmesi: TDH) 25-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Gazylyp alynýan pudaklar durnukly ösüşiň hereketlendirijisidir» diýen ugur bilen geçirilen ýokary derejeli ählumumy «tegelek stoluň» başyndaky maslahata gatnaşdy. Onlaýn görnüşindäki maslahaty Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş geçirdi. Oňyn bitaraplyk, parahatçylyksöýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistan BMG bilenDoly oka

Doly oka

Telefon arkaly söhbetdeşlikler

(Maglumat çeşmesi: TDH) 13-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Goňşy döwletleriň Baştutanlary mähirli salamlaşyp, birek-biregi ähli musulmanlar üçin mukaddes bolan aýyň tamamlanmagy hem-de Oraza baýramy bilen gutladylar. Rehimdarlyk, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik, päk ahlaklylyk ýaly umumadamzat ruhy gymmatlyklarynyň nyşany bolan bu ajaýyp baýramyň iki ýurduň weDoly oka

Doly oka

Ösüşlere goşant

(Maglumat çeşmesi: TDH) Aşgabat şäheriniň häkimligi we jemgyýetçilik guramalary paýtagtymyzda 10 — 25-nji maý günlerinde ekologik çäräni guramak barada başlangyç bilen çykyş edýär. Bu çärä isleg bildirýän adamlaryň ählisi gatnaşyp biler. Ekologik abadançylyk barada alada hormatly Prezidentimiziň alyp barýan durmuş ugurly syýasatynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Her bir türkmenistanlynyň saglygyny, doly bahaly we bagtyýar durmuşynyDoly oka

Doly oka
Täze

Toý-baýramly günleriň beýany

(Maglumat çeşmesi: TDH) 25-nji maýda ýurdumyzyň umumybilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde «Soňky jaň» dabaralary geçirildi. Bu ajaýyp baýram «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» şygary astynda geçýän, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy hem-de Aşgabadyň 140 ýyllygy bellenilýän ýylda uçurymlaryň onlarça müňüsi üçin ýatdan çykmajak waka öwrüldi. Her bir adamyň durmuşynda mekdep bilen hoşlaşyk pursady tolgundyryjy duýgularDoly oka

Doly oka
Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň ýokary derejeli forumynda çykyş etdi

(Maglumat çeşmesi: TDH) 25-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Gazylyp alynýan pudaklar durnukly ösüşiň hereketlendirijisidir» diýen ugur bilen geçirilen ýokary derejeli ählumumy «tegelek stoluň» başyndaky maslahata gatnaşdy. Onlaýn görnüşindäki maslahaty Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş geçirdi. Oňyn bitaraplyk, parahatçylyksöýüjilik we netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan daşary syýasaty yzygiderli durmuşa geçirýän Türkmenistan BMG bilenDoly oka

Doly oka
Saýlanan

«Aşgabat-sitiniň» gurluşygyna badalga berdi, täze ýaşaýyş toplumy açyldy

25-nji maýda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň güni we paýtagtymyzyň 140 ýyllyk baýramy mynasybetli paýtagtymyzyň demirgazygynda «Aşgabat-siti» iri ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak we iki gatly täze ýaşaýyş jaýlaryny ulanmaga bermek boýunça guralan dabaralara gatnaşdy. Şeýle hem şol gün bellenilýän goşa baýramyň hormatyna Aşgabadyň ýollaryna «Hyundai All New Super Aero City» kysymly täze awtobuslaryň köpDoly oka

Doly oka

Dünýäde iň uzyn adam

Ginnesiň Rekordlar kitabynda berilýän maglumatlara laýyklykda, häzirki wagtda dünýäde iň uzyn adam türk fermeri Soltan Kösendir. Ol 1982-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Mardinde doglupdyr. Onuň boýy 2 metr 51 santimetr. Dabanynyň boýy 36 santimetre ýetýär. Soltan Köseniň dabanynyň uzynlygy 1982-nji ýylda Parižde doglan, Marokkada ýaşaýan Brahim Takiolahyňkydan iki santimetr gysgadyr. Brahimiň dabanynyň uzynlygy 38,1 santimetr diýlipDoly oka

Doly oka

Agza boluň Täzeliklerden habarly bolup duruň